Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Vận dụng quan điểm triết học mác - lênin về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của n

Người gửi: nguyenduyy
401 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 4 1. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI . 4 1.1 Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội . . 4 1.2 Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội . 6 1.3 Sự phát triển xã hội loài người trong nền kinh tế tri thức . 8 2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM . .11 2.1 Vai trò của con người đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam . 11 2.2 Thực trạng của vấn đề đào tạo, sử dụng và phát triển con người ở Việt Nam . 12 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI Ở VIỆT NAM . . . 14 3.1. Đào tạo con người trước đòi hỏi của kinh tế tri thức . 14 3.2. Cải cách giáo dục để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . . .16 KẾT LUẬN . 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 22 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 NỘI DUNG 4 1. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI . 4 1.1 Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã hội . . 4 1.2 Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội . 6 1.3 Sự phát triển xã hội loài người trong nền kinh tế tri thức . 8 2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM . .11 2.1 Vai trò của con người đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam . 11 2.2 Thực trạng của vấn đề đào tạo, sử dụng và phát triển con người ở Việt Nam . 12 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI Ở VIỆT NAM . . . 14 3.1. Đào tạo con người trước đòi hỏi của kinh tế tri thức . 14 3.2. Cải cách giáo dục để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . . .16 KẾT LUẬN . 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 22
Đăng nhập tài khoản