Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Trắc nghiệm sinh học 10 Nâng cao

Người gửi: kandykhung
917 lượt xem | 12 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
1. Sự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào? a. Kì đầu b. Pha S c. Kì giữa d. Pha GQuote:2 e. Pha GQuote:1 2. Sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể diễn ra ở pha hay kì nào? a. Pha GQuote:1 b. Kì đầu c. Pha GQuote:2 d. Pha S 3. Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ một hợp tử của người mang 46 nhiễm sắc thể đã tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, hãy xác định: a. Số tế bào mới được tạo thành nói trên. b. Số lần phân bào từ hợp tử. 4. Sự phân bào ở sinh vật nhân sơ diễn ra như thế nào? a. Phân tử ADN được đính vào một vị trí nhất định của màng sinh chất. b. ADN nhân đôi thành hai phân tử (đính trên màng sinh chất). c. Màng sinh chất nằm giữa 2 phân ADN dài ra và thắt lại, đưa 2 phân tử ADN về 2 tế bào con. d. Cả a, b, và c. 5. Tế bào nhân thực phân bào bằng hình thức nào? a. Nguyên phân. c. Phân bào không có thoi vô sắc. b. Giảm phân. d. Cả a và b.
Đăng nhập tài khoản