Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

TIẾNG ANH- Grade 6 - Unit 9 - exercises

Người gửi: ununu
424 lượt xem | 7 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Unit 9: THE BODY (1) I. Cho từ tương ứng trong tiếng Anh: 1. cơ thể à body 2. đầu à ____________ 3. vai à ____________ 4. ngực à ____________ 5. cánh tay à____________ 6. bàn tay à ____________ 7. ngón tay à ____________ 8. chân à ____________ 9. bàn chân à ____________ 10. ngón chân à ___________ II. Viết các tính từ trái nghĩa của các tính từ sau: Ex: big ≠ small 1. tall ≠ ____________ 2. thin ≠ ____________ 3. heavy ≠ ____________ 4. young ≠ ____________ 5. strong ≠ ____________ 6. new ≠ ____________ III. Hoàn tất câu với các từ cho sẵn trong khung: 1. Mr. Hoang isn’t fat. He is ____________. 2. My brother is twenty years old. He’s ___________. 3. These books aren’t old. They’re ____________. 4. My father is eighty-nine. He’s very ____________. 5. The bag isn’t light. It’s ____________. 6. There are five ____________ on each hand. IV. Đặt câu hỏi với What và trả lời theo các từ gợi ý: Ex: this/ his head à What is this? This is his head. 1. those/ her shoulders à ______________________________________________ 2. that/ his arm à ______________________________________________ 3. these/ my fingers à ______________________________________________ 4. this/ a hand à ______________________________________________ 5. these/ her toes à ______________________________________________ 6. that/ an arm à ______________________________________________ V. Viết câu với các từ gợi ý: Ex: the house/ big à The house is big. her brothers/ tall à Her brothers are tall. 1. Mr. Tuan/ strong à ______________________________________________ 2. Mai/ beautiful à ______________________________________________ 3. these children/ fat à ______________________________________________ 5. the bags/ heavy à ______________________________________________ 6. my grandmother/ old à ______________________________________________ 7. her brothers/ young à ______________________________________________ 8. my bicycle/ new à ______________________________________________ VI. Viết lại các câu sau, lưu ý vị trí của tính từ: Ex: The house is big à It’s a big house. The houses are big à They are big houses. 1. The policeman is tall. à ______________________________________________ 2. The students are young. à ______________________________________________ 3. The girl is beautiful. à ______________________________________________ 4. The teachers are old. à ______________________________________________ 5. The weight lifter is heavy. à ______________________________________________ 6. The gymnast is light. à ______________________________________________ 7. The rulers are long. à ______________________________________________ VII. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1. My brother and I _____________ our homework every night. (do/ does/ are doing) 2. Are there _____________ flowers in the garden? (a/ this/ any) 3. Are you and Nam students? Yes, _____________ are. (we/ they/ you) 4. You _____________ turn left here. (must to/ can to/ can’t) 5. There is a stadium_____________ my school. (next/ near to/ behind) 6. Quang and the farmer are loading the truck _____________ (at/ from/ with) vegetables. 7. Nam’s sister _____________ the piano at the moment. (plays/ is playing/ is play) 8. _____________ does Hoang go to school? – By bicycle. (When/ How/ What) VIII. Kết hợp câu trả lời với các câu hỏi: A 1. Are you listening to the radio? 2. What is opposite your house? 3. Are there any bookstores on the street? 4. Where is Mai going? 5. How do your brothers travel to Hue? 6. What are they doing?
Đăng nhập tài khoản