Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Thực trạng về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam.

Người gửi: khongten
330 lượt xem | 7 lượt tải | Ngày đăng: 24/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Đề tài: Thực trạng về bảo hiểm hàng hoá XNK bằng đường biển ở VN. LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN. 3 I. Sự ra đời và phát triển của bảo hiểm hàng hoá xuất khẩu bằng đường biển. 3 II. Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 5 1. Khái niệm bảo hiểm. 5 1.1. Định nghĩa. 5 1.2. Phân loại bảo hiểm. 5 2. Vai trò của ngành bảo hiểm. 6 3. Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển 8 III. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển 9 1. Đặc điểm và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. 9 1.1. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. 9 1.2. Trách nhiệm của các bên liên quan. 10 2. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. 13 2.1. Rủi ro trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 13 2.2. Tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 14 3. Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 15 3.1. Điều kiện bảo hiểm C ( ICC – C ). 16 3.2. Điều kiện bảo hiểm B ( ICC- B ) 18 3.3. Điều kiện bảo hiểm A ( ICC- A ) 18 3.4. Điều kiện bảo hiểm chiến tranh. 19 3.5. Điều kiện bảo hiểm đình công. 20 3.6. Trách nhiệm của bảo hiểm về mặt không gian và thời gian. 20 4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 21 4.1. Khái niệm. 21 4.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm. 21 4.3. Nội dung hợp đồng bảo hiểm. 23 5. Khiếu nại dòi bồi thường trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. 27 5.1. Nghĩa vụ của người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất. 27 5.2. Thủ tục khiếu nại đòi bồi thường. 28 6. Giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. 30 6.1. Giám định tổn thất. 30 6.2. Bồi thường tổn thất. 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM. 33 I. Thực trạng bảo hiểm ở Việt Nam. 33 II.Thực trạng ngành bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. 40 III. Đánh giá dịch vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển ở Việt Nam 44 1.Thực trạng. 44 1.1. Tăng trưởng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển . 49 1.2. Công tác khai thác bảo hiểm:. 53 2. Lợi thế của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. 58 3. Tồn tại và khó khăn. 61 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN DỊCH VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM. 67 I. Định hướng. 67 1. Định hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm. 67 1.1. Phát triển sản phẩm bảo hiểm. 67 1.2. Phát triển công tác tiếp thị. 67 1.3. Phát triển thương hiệu bảo hiểm:. 68 1.4. Chăm sóc khách hàng:. 68 1.5. Bồi thường:. 69 1.6. Tình hình sử dụng vốn:. 70 1.7. Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam hội nhập sâu - rộng vào thị trường bảo hiểm thế giới : 70 2. Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển. 71 2.1. Công tác chăm sóc khách hàng:. 71 2.2. Mức phí bảo hiểm:. 74 2.3. Về công tác tổ chức kinh doanh. 75 2.4. Về phòng và hạn chế tổn thất:. 78 2.5. Về công tác bồi thường:. 80 2.6. Về công tác cán bộ:. 80 2.7. Liên kết các doanh nghiệp bảo hiểm với các tổ chức ngân hàng . 83 2.8. Một số vấn đề khác. 83 II. Kiến nghị 85 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Đăng nhập tài khoản