Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty thnn quảng cáo ôla

Người gửi: khongten
236 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 19/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC CHƯƠNG I 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY THNN QUẢNG CÁO ÔLA 1 A. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1 I – TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1 1. Vốn bằng tiền : 1 2. Nguyên tắc hạch toán : 1 3. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 2 II - KẾ TOÁN TIỀN TẠI QUỸ: 2 1.Khái niệm: 2 2.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền tại quỹ: 2 3.Tài khoản sử dụng: 2 4.Nguyên tắc hạch toán: 3 5.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu: 4 III. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG: 5 1.Khái niệm: 5 2.Chứng từ hạch toán tiền gửi ngân hàng: 5 3.Tài khoản sử dụng tiền gửi ngân hàng: 5 4.Nguyên tắc hạch toán: 5 5.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu: 6 IV.KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN: 7 1.Khái niệm: 7 2.Chứng từ hạch toán tiền đang chuyển: 7 3.Tài khoản sử dụng tiền đang chuyển: 7 4.Nguyên tắc hạch toán: 8 5.Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu: 9 B. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU,PHẢI TRẢ: 9 IV:KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG: 9 1.Khái niệm: 9 2.Chứng từ hạch toán. 9 3.Tài khoản sử dụng. 10 4.Nguyên tắc hạch toán. 10 5. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản một số nghiệp vụ chủ yếu: 11 V.KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN: 11 1.Khái niệm 11 2.Chứng từ hạch toán. 11 3.Tài khoản sử dụng. 12 4.Nguyên tắc hạch toán. 12 5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 12 VII. KẾ TOÁN TẠM ỨNG: 15 1.Khái niệm: 15 2.Chứng từ hạch toán tạm ứng: 15 3.Tài khoản sử dụng kế toán tạm ứng: 16 4.Nguyên tắc hạch toán: 16 5.Phản ánh vào sơ đồ một số nghiệp vụ chủ yếu: 17 VII:CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 17 1.Khái niệm: 17 2.Chứng từ hạch toán. 18 3.Tài khoản sử dụng. 18 4.Nguyên tắc hạch toán. 18 5.Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 19 CHƯƠNG II 21 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ÔLA 21 PHẦN I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP. 21 I. Giới thiệu khái quát về công ty: 21 1. Tên, quy mô và của công ty. 21 2.Lĩnh vực hoạt động của công ty: 22 3. Quy mô của công ty: 22 II. Cơ cấu tổ chức của công ty. 22 1.Quá trình hoạt động và tăng trưởng của công ty : 23 2. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty. 23 III .Cơ cấu tổ chức của phòng kế toán. 25 1.Tổ chức bộ máy công tác kế toán: 25 2.Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 29 3.Các nghiệp vụ chuyên môn: 30 IV THUẬN LỢI,KHÓ KHĂN, PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 37 1.Thuận lợi: 37 2.Khó khăn: 38 3.Phương hướng phát triển: 39 PHẦN II.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY THNN QUẢNG CÁO ÔLA 39 I.KẾ TOÁN TIỀN MẶT : 39 1.Đặc điểm chung về kế toán vốn bằng tiền tại công ty: 39 2.Phương pháp hạch toán: 40 2.1.Chứng từ và sổ sách kế toán: 40 2.2.Quy trình luân chuyển và ghi sổ kế toán theo dõi tiền mặt: 40 3.Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 42 II.KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG: 44 1.Đặc điểm chung về kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty: 44 2.Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 45 III:KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG: 46 1.Chứng từ sử dụng: 46 2.Sổ sách sử dụng: 46 3.Trình tự luân chuyển chứng từ: 46 4.Thủ tục lập chứng từ: 47 5.Kế toán chi tiết: 47 6. Kế toán tổng hợp: 48 V.KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN: 48 1.Chứng từ sử dụng: 48 2.Sổ sách sử dụng: 49 3.Trình tự luân chuyển chứng từ: 49 4.Thủ tục lập chứng từ: 49 5. Kế toán tổng hợp: 50 V:KẾ TOÁN TẠM ỨNG: 51 1.Khoản tạm ứng: 51 2.Một số nghiệp vụ phát sinh khoản tạm ứng của công ty: 51 VI. CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 54 1. Nội dung : 54 2. Kết cấu tài khoản 413. 54 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 57 I. ĐÁNH GIÁ: 57 II.NHẬN XÉT CHUNG: 58 1.Nhận xét chung: 58 2. Nhận xét về quá trình trả tiền mua hàng của công ty. 60 3. Nhận xét về việc thu tiền của công ty. 60 4.Nhận xét vế công tác kế toán: 61 4.1 Về hình thức tổ chức công tác kế toán: 61 4.2 Chứng từ sổ sách kế toán: 61 4.3 Hệ thống thông tin kế toán: 62 4.4.Nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty ÔLa: 62 III. KIẾN NGHỊ 63 1.Về tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty. 64 2.Về tình hình công nợ của khách hàng đối với công ty. 64 KẾT LUẬN 66
Đăng nhập tài khoản