Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

tài liệu tập huấn quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng (phần 1)

Người gửi: khongten
232 lượt xem | 10 lượt tải | Ngày đăng: 24/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
PHẦN 1: QUẢN LÝ THIÊN TAI THẢM HỌA VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (QLRRTH/CĐ) 1.Định nghĩa các từ và khái niệm cơ bản 2. Quản lí rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng 3. Tiến trình quản lí rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng Góc dành cho tập huấn viên Bài đọc thêm số 1: Các hiểm họa chính ở Việt Nam Bài đọc thêm số 2: Biến đối khí hậu PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ RỦI RO THẢM HỌA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ RỦI RO 1. Đánh giá rủi ro dựa vào cộng đồng 2.Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa 3. Đánh giá nhanh nhu cầu Góc dành cho tập huấn viên Bài đọc thêm số 3: Tình trạng dễ bị tổn thương theo phưong thức tiếp cận sinh kế Bài đọc thêm số 4: Nâng cao nhận thức cộng đồng PHẦN 3: LẬP KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA GIẢM NHẸ RỦI RO THẢM HỌA THIÊN TAI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 1. Tổng quan về lập kế họach có sự tham gia 2. Nội dung của lập kế họach phòng ngừa giảm nhẹ và ứng phó thiên tai 3. Các bước lập kế họach phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai Góc dành cho tập huấn viên Bài đọc thêm số 5: Lồng ghép Quản lý Thiên tai dựa vào Cộng đồng vào Chương trình phát triển vùng Bài đọc thêm số 6: Tăng cường năng lực cở sở thông qua việc áp dụng kiến thức được tập huấn vào thực hành PHÂN PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các thuật ngữ liên quan đến Giảm nhẹ rủi ro thảm họa Phụ lục 2: Công cụ đánh giá rủi ro có sự tham gia Phụ lục 3: Mẫu Kê họach phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai – lồng ghép với phát triển kinh tế xã hội cấp xã thôn
Đăng nhập tài khoản