Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Quyền của người lập di chúc và những hạn chế về quyền tự định đoạt của người lập di chúc theo pháp l

Người gửi: kandykhung
618 lượt xem | 16 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
BÀI LÀM A. PHẦN MỞ ĐẦU: B. PHẦN NỘI DUNG: I. Một số khái niệm: II. Bản chất của quyền của người lập di chúc, những hạn chế về quyền tự định đoạt của người lập di chúc và mối quan hệ giữa chúng: III. Nguyên tắc của pháp luật thừa kế: IV. Về quyền của người lập di chúc: 1. Cơ sở pháp lý: 2. Nội dung: Bằng các điều luật trên, BLDS 2005 đã xác định người lập di chúc có các quyền sau đây: a. Quyền chỉ định người thừa kế: b. Truất quyền hưởng di sản: c. Quyền phân định di sản cho từng người thừa kế: d. Quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng: e. Quyền được để lại di sản dùng vào việc thờ cúng: - f. Quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế: - g. Quyền chỉ định người giữ di chúc, quản lý di sản, phân chia di sản: - h. Quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ di chúc: i. Quyền thay thế di chúc: V. Những hạn chế về quyền tự định đoạt của người lập di chúc: 1. Cơ sở pháp lý: 2. Nội dung: a. Về quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế: b. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc: - c. Về hạn chế quyền của người lập di chúc trong việc để lại di sản dùng vào việc thờ cúng, di tặng: - d. Để lại thừa kế quyền sử dụng đất: - e. Về quyền đặt điều kiện trong di chúc: - f. Việc định đoạt di sản cho vật nuôi, cây trồng: C. PHẦN KẾT THÚC: BÀI LÀM A. PHẦN MỞ ĐẦU: Quan hệ thừa kế là một loại quan hệ pháp luật có nội dung kinh tế, xã hội sâu sắc, xuất hiện đồng thời với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Trong lịch sử, những quy định về quan hệ tài sản và thừa kế trong gia đình phong kiến Việt Nam được ban hành từ rất sớm. Thời Pháp thuộc, nước ta bị chia thành 3 kỳ, và có 3 bộ luật, trong đó đều có những phần quy định về thừa kế. Giai đoạn từ 1945 đến nay, nước ta đã có 4 bản hiến pháp, trong đó đều ghi nhận và bảo hộ quyền sở hữu của công dân. Trong những chế định của bộ luật dân sự, thừa kế là một chế định quan trọng. Chế định về quyền thừa kế đã được quốc hội khóa 11, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Bộ luật dân sự 2005 đã dành ra phần thứ tư để quy định về các chế định thừa kế, gồm những quy định chung và quy định về hai hình thức của thừa kế: thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật, từ điều 631 đến 647. Điều này là cơ sở cho nhân dân có thể hiểu và thực thi đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Vì chế định thừa kế điểu chỉnh mảng quan hệ xã hội đặc biệt gần gũi với nhân dân, được nhân dân quan tâm sao sát, nên việc tìm hiểu vấn đề thừa kế, và đặc biệt là hình thức thừa kế theo pháp luật cũng như quyền của người lập di chúc và những hạn chế về quyền tự định đoạt của người lập di chúc là việc cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội, những thắc mắc về việc thực thi quyền và nghĩa vụ của công dân, tìm hiểu thêm một mảng quan trọng trong luật dân sự, cũng như hiểu rõ thêm về quyền sở hữu của nhân dân, một quyền thiêng liêng được nhà nước công nhận và bảo hộ. B. PHẦN NỘI DUNG:
Đăng nhập tài khoản