Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định

Người gửi: nguyenduyy
200 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (20 trang) LỜI NÓI ĐẦU Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người, chẳng hạn như cung – cầu, tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá cuả từng xí nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hóa Mâu thuẫn không những tồn tại phổ biến ở mọi sự vật hiện tượng mà còn tồn tại phổ biến trong xuốt quá trình phát triển của chúng. Không có một sự vật, hiện tượng nào không có mâu thuẫn và không có một giai đoạn trong sự phát triển của mỗi sự vật, hiện tượng lai không có mâu thuẫn. Mâu thuẫn này mất đi, mâu thuẫn khác lại hình thành. Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã dành được nhiều thắng lợi bước đầu mang tính quyết định, quan trọng trong việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quả lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những chuyển biến đó đạt được nhiều thành công to lớn nhưng trong những năm thành công đó luôn luôn tồn tại những mâu thuẫn làm kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi mới. Đòi hỏi giải quyết và nếu được giải quyết sẽ thúc đẩy cho sự phát triển của nền kinh tế. Là một sinh viên trường kinh tế nên điều mà em quan tâm đó là làm sao để phát triển kinh tế của nước nhà. Giải quyết được các mâu thuẫn trong kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Chính vì vậy mà em chọn đề tài “Quy luật mâu thuẫn trong phép biện chứng duy vật với việc phân tích hệ thống kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ”. Cho bài viết của mình. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình triết học Mác LêNin tập 2 (nhà xuất bản chính trị quốc gia). 2. Tạp chí triết học số 1 (101) tháng 2 năm 1998. 3. Tạp chí triết học số 1 (107) tháng 2 năm 1999. 4. Tạp trí triết học số 3(103) tháng 6 năm 1998. 5. Việc nam chuyển sang nền kinh tế thị trường (học viện chính trị quốc gia). 6. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII. 7. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII. MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Nội dung 3 I. Lý luận chung 3 II.Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 5 III. Mẫu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam 6 Kết luận 16
Đăng nhập tài khoản