Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành

Người gửi: ununu
152 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Nằm trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng có các đặc trưng như trên. Hai cơ quan này có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy, theo pháp luật hiện hành thì biểu hiện, tính chất, . của mối quan hệ đó như thế nào? Và dưới đây là phần tìm hiểu của em về đề tài: “Phân tích mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp theo pháp luật hiện hành”. A. Đặt vấn đề B. Giải quyết vấn đề I. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân 1. Vị trí, tính chất của Hội đồng nhân dân 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân a. Cơ cấu tổ chức b. Các hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân II. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân 1. Vị trí, tính chất của Ủy ban nhân dân 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân 3. Cơ cấu tổ chức và các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân a. Cơ cấu tổ chức b. Các hình thức hoạt động của Ủy ban nhân dân III. Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp theo quy định của pháp luật hiện hành 1.Trong cách thức tổ chức 2. Trong cách thức thành lập 3. Trong hoạt động C. Kết thúc vấn đề
Đăng nhập tài khoản