Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Phân tích báo cáo tài chính của vinamilk

Người gửi: khongten
631 lượt xem | 24 lượt tải | Ngày đăng: 25/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 I. Phân tích tài chính . 3 1. Khái niệm 3 2. Đối tượng phân tích . 3 II. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 3 2.1. Quy trình tiến hành phân tích báo cáo tài chính 3 [*]Các thông tin cơ sở để phân tích tài chính 3 [*]Phương pháp phân tích tài chính 3 2.4. Các nhóm tỷ số tài chính 5 2.5. Phương pháp phân tích Du Pont . 5 Chương II: TỔNG QUAN VỀ VINAMILK 6 2.1. Lịch sử hình thành 6 2.2. Triết lý kinh doanh: 7 2.3. Lĩnh vực hoạt động . 7 2.4. Vị thế công ty . 7 [*]Chiến lược phát triển: 8 [*]Các sản phẩm . 9 2.7. Thành tựu 11 [*]Cam kết cho tương lai: 12 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 13 3.1 Tỷ số thanh toán     3.2 Tỷ số hoạt động . 14 3.3 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời . 17 3.4. Tỷ số cơ cấu tài chính . 19 3.5. Tỷ số giá thị trường . 20 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP 21 4.1. Giải pháp nâng cao năng lực thanh toán của công ty . 21 4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cân đối vốn . 22 4.3. Giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh của công ty 22 4.4. Giải pháp nâng cao năng lực sinh lời . 22 KẾT LUẬN . 24 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đăng nhập tài khoản