Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin- Sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam

Người gửi: nguyenduyy
496 lượt xem | 3 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU .1 I.Lý do chọn đề tài 1 II. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài .2 III. Giới hạn của đề tài 2 IV. Phương pháp nghiên cứu .2 B.NỘI DUNG 3 Chương I. Những quan điểm về sứ mệnh của giai cấp công nhân .4 1.Khái niệm về giai cấp công nhân .4 2. Định nghĩa giai cấp công nhân 5 3. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân: .5 4.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 8 4.1 Những điều kiện khách quan cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 8 4.2 Nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 9 Chương II:Giai cấp công nhân Việt Nam và sự phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN 11 1. Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam 11 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa .12 3.Giai cấp Công nhân Việt Nam trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa 14 3.1Thực trạng giai cấp công nhân hiện nay 14 3.2 Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm củng cố và phát triển giai cấp công nhân hiện nay .16 C. KẾT LUẬN 23 D. Tài liệu tham khảo 25
Đăng nhập tài khoản