Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Mẫu Thủ tục bảo trì thiết bị (Công ty Vân Chung)

Người gửi: ununu
940 lượt xem | 36 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
1. Mục đích: - Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất . 2. Phạm vi: Áp dụng cho mọi hoạt động của các bộ phận sử dụng thiết bị máy móc có ảnh hưởûng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3. Định nghĩa: - Bảo trì thiết bị máy móc: Hành động được tiến hành theo định kỳ bằng các phương tiện để đảm bảo sự vận hành các thiết bị máy móc được liên tục. - TBMM: Thiết bị máy móc:
Đăng nhập tài khoản