Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

hực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Thuận

Người gửi: khongten
285 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 13/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Báo cáo tốt nghiệp là sự vận dụng giữa lý luận và thực tế làm báo cáo tốt nghiệp là giúp học sinh tiếp cận với đối tượng hạch toán Học lý thuyết ở trường kết hợp với thực tập tốt nghiệp cuối khoá là điều kiện cần thiết, nó không những giúp cho học sinh củng cố lý luận mà còn có khả năng đánh giá được vấn đề, nắm bắt được lý luận cơ bản của môn học và những môn cơ sở khác Trong những năm qua cùng với sự phát triển nền kinh tế văn hoá xã hội. Với những thay đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế, kế toán không ngừng đổi mới và phát triển góp phần vào việc tăng cường nâng cao chất lượng quản lý kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng, nó là một lĩnh vực khoa học và là một khâu then chốt không thể thiếu được và là nguồn thông tin vô cùng cần thiết trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị. Trong nền kinh tế, kế toán có vai trò tích cực với việc quản lý vốn tài sản và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là yếu tố cấu thành nên sản phẩm, giá trị của nó chiếm tỷ trọng lớn, từ 60% đến 70% trong giá thành sản phẩm, là yếu tố đầu vào không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Vì vậy, cần phải vận dụng đúng và sáng tạo phương pháp hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ là vấn đề quan trọng hàng đầu của mỗi doanh nghiệp sản xuất Với ý nghĩa quan trọng của yếu tố nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong quy trình hạch toán, cũng như tính chất phức tạp của nó. Qua thời gian thực tập tìm hiểu tại Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Thuận với những kiến thức đã học ở trường và sự hướng dẫn tận tình của Cô Thiều Thị Tâm, em đã chọn đề tài “Nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ” tại Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Thuận làm đề tài Báo Cáo Tốt Nghiệp của mình Nội dung đề tài gồm ba chương: - Chương I: Cơ sở lý luận về Kế toán Nguyên Vật liệu, Công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp - Chương II: Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Thuận - Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật liệu, Công cụ dụng cụ tại Công Ty TNHH Xây Dựng Khánh Thuận MỤC LỤC ----- ----- NỘI DUNG Trang Lời mở đầu 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm Nguyên vật liệu 3 1.1.2. Khái nhiệm và đặc điểm Công cụ dụng cụ 3 1.1.3. Nhiệm vụ kế toán 4 1.2. Phân loại, tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ 5 1.2.1. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ 5 1.2.2. Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ 6 1.3. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 9 1.3.1. Chứng từ kế toán 9 1.3.2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 10 1.3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ 10 1.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 13 1.4.1. Phương pháp kê khai thường xuyên 13 1.4.2. Chứng từ kế toán 13 1.4.3. Tài khoản sử dụng 14 1.4.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL, Công cụ dụng cụ 15 1.5. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18 1.5.1. Phương pháp kiểm kê định kỳ 18 1.5.2. Tài khoản sử dụng 18 1.5.3. Sơ đồ hạch toán tổng hợp nhập - xuất NVL, công cụ dụng cụ 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XD KHÁNH THUẬN. 20 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Xây dựng Khánh Thuận 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất và qui mô sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Xây dựng Khánh Thuận 21 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. 22 2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH XD Khánh Thuận 24 2.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. 28 2.1.6. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty. 30 2.1.7. Những thuận lợi, khó khăn và phương hương phát triển của cty 33 2.2. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công Ty TNHH Xây dựng Khánh Thuận 34 2.2.1. Những vấn đề chung 34 2.2.2. Sơ đồ trình tự lưu chuyển chứng từ trong công ty 36 2.2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán(chi tiết và tổng hợp) 37 2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại cty 37 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY 62 3.1. Nhận xét về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 62 3.2. Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH Xây dựng Khánh Thuận 63 Kết luận. 65 Danh mục tài liệu tham khảo 67 Nhận xét của đơn vị thực tập. 68 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn. 69 Nhận xét của giáo viên chấm chuyên đề tốt nghiệp. 70
Đăng nhập tài khoản