Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

Người gửi: khongten
2807 lượt xem | 69 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
I. HÌNH THỨC QUẢN LÝ HCNN : 1. KN - Là biểu hiện có tính chất tổ chức-pháp lý của những hoạt động cụ thể cùng loại của các chủ thể QLHCNN nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra trước nó. 2. Đặc điểm : - Các hình thức QLHCNN luôn mang tính khách quan và khoa học. - HĐQLHCNN do nhiều chủ thể tiến hành ,HT QLHCNN phần lớn và chủ yếu do các chủ thể QLHC sử dụng. - Những hình thức cụ thể của hoạt động QLHCNN thường liên quan hữu cơ tới những hình thức pháp lý của họat động NN nói chung (LP,HP,TP). - Đặc trưng của QLHCNN là những hình thức pháp lý liên kết chặt chẽ với nhau trên cơ sở sự thống nhất của chức năng chấp hành-điều hành.Để thực hiện chức năng ,nhiệm vụ của mình,các CT cần : + Xác lập những quy tắc xử sự dưới luật trong những vấn đề thuộc thẩm quyền; + Tiến hành hoạt động điều hành mà nội dung là ADPL. + Giải quyết những trường hợp không thống nhất trong việc ADPL,đánh giá hành vi xử sự của các bên tham gia QH PLHC và AD các biện pháp tác động có tính bắt buộc trong những trường hợp PL quy định. 3. Phân loại - Việc xác định HT QLHCNN cần phải được tiến hành trên cơ sở nhất định,cụ thể : + PL về sự phù hợp của HTQL với chức năng QL + _________________________ND và TC của những vấn đề QL cần giải quyết + _________________________những đặc điểm của đối tượng QL cụ thể + _________________________mục đích cụ thể của tác động QL. - HT QLHCNN đƯỢc phân loại thành :những hình thức pháo lý và những hình thức không pháp lý.Các chủ thể QLHCNN kết hợp sử dụng cả những hình thức pháp lý lẫn không pháp lý trong hoạt động của mình.
Đăng nhập tài khoản