Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Chuẩn mực số 560 )

Người gửi: khongten
100 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Chuẩn mực số 560 ) --------------------------------------------------------------------------- Chuẩn mực số 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Ban hành theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2003 của Bộ t ởng Bộ Tài chính) Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và h ớng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc, thủ tục cơ bản liên quan đến trách nhiệm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán khi xem xét các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. 02. Kiểm toán viên phải xem xét ảnh hởng của những sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính đối với báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán. 03. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và cũng đợc vận dụng cho kiểm toán các thông tin tài chính khác của công ty kiểm toán. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ các quy định của chuẩn mực này trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Đơn vị đợc kiểm toán (khách hàng) phải có những hiểu biết cần thiết về chuẩn mực này để phối hợp với kiểm toán viên trong việc cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán. Các thuật ngữ trong chuẩn mực này đợc hiểu nh sau: 04. Các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính: Là những sự kiện có ảnh hởng đến báo cáo tài chính đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính để kiểm toán đến ngày ký báo báo cáo kiểm toán; và những sự kiện đợc phát hiện sau ngày ký báo cáo kiểm toán. Có 2 loại sự kiện xẩy ra sau ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính: a) Những sự kiện cung cấp thêm bằng chứng về các sự việc đã tồn tại vào ngày khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính; b) Những sự kiện cung cấp dấu hiệu về các sự việc đã phát sinh tiếp sau ngày khoá sổ kế toán lập Báo cáo tài chính.
Đăng nhập tài khoản