Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo dục công dân: QUYỀN ĐƯỢC BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ BÍ MẬT THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN

Người gửi: namdp06
470 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A. Mục tiêu bài học: Qua bài học giúp HS: - Hiểu và nắm được những nội dung cơ bản của quyền được bảo vệ an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được quy định trong Hiến pháp của nhà nước ta. - HS có ý thức và trách nhiệm đối với việc thực hiện quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. - Phân biệt được đâu là hành vi thể hiện việc thực hiện tốt quyền được bảo đảm an toàn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Biết phê phán, tố cáo những ai đã làm trái pháp luật, xâm phạm bí mật và an toàn thư tín, điện thoại, điện tín.
Đăng nhập tài khoản