Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giáo án Địa 9 bài Vùng trung du và miền núi bắc bộ

Người gửi: khongten
433 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ Bài 17 tiÕt 19: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ I-MỤC TIÊU: - 1)KiÕn thøc :Biết vị trí địa lí, giới hạn của lãnh thổ và nêu được ý nghĩa, vị trí địa lý đối với việc phát triển kinh tế -xã hội . -Trình bày được các đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên ,đặc điểm dân cư, xã hộicủa vùng, và những thuận lợi ,khó khăn đối với sự phát triển kinh tế. --Sự khác biệt giữa hai tiểu vùng: Tây Bắc và Đông Bắc. 2) KÜ n¨ng: Xác định trên bản đồ ranh giới, vị trí giới hạn của vùng, một số tài nguyên quan trọng. -Phân tích qua bản đồ để hiểu về đặc điểm tự nhiên, phân bố một số khoáng sản -Phân tích và giải thích một số chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội 3) Thái độ :Có thái độ đúng đắn với môi trường tự nhiên cũng như môi trường xã hội II-PHƯƠNG TIỆN -Bản đồ tự nhiên và hành chính Việt Nam. -Bản đồ tự nhiên vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. III-CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
Đăng nhập tài khoản