Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả họat động huy đông vốn cua ngân hàng thương mại

Người gửi: khongten
151 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 13/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU . 4 PHẦN NỘI DUNG CHI TIẾT 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN [*]KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1. Khái niệm về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.2. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại 1.2.1. Ba hình thức ký gửi tại ngân hàng thương mại 1.2.2. Nguồn vốn tiền gửi của ngân hàng thương mại .6 1.2.2.1. Tiền gửi có kỳ hạn: 1.2.2.2. Tiền gửi không kỳ hạn: 1.2.2.3. Tài khoản séc: 7 1.2.2.4. Tài khoản vãng lai: 1.2.3. Vốn tự tạo của ngân hàng thương mại 1.2.3.1. Quản lý nguồn vốn tín dụng: 8 1.2.3.2. Dự trữ cho tiền gửi: 1.2.3.3. Sử dụng tài khoản séc để mở rộng tiền gửi và tiền cho vay: 1.2.4. Vốn đi vay của ngân hàng thương mại 10 1.2.4.1. Vốn vay của công chúng: 1.2.4.2. Vốn đi vay của ngân hàng trung ương 1.2.4.3. Vốn đi vay của các ngân hàng khác: KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 11 2.1. Thực trạng: 2.2. Những thuận lợi và khó khăn: 12 2.2.1. Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .13 CHƯƠNG 3 . 14 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG HUY ĐÔNG VỐN CUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3.1. Nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác 3.2. Cân đối nhu cầu và khả năng 3.3. Có quyết định đúng 15 3.4. Giữ quan hệ tốt với khách hàng 3.5. Tổ chức bộ máy kinh doanh có hiệu quả KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 16 KẾT LUẬN ĐỀ TÀI 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO .18
Đăng nhập tài khoản