Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị mac-lênin.

Người gửi: nguyenduyy
103 lượt xem | 0 lượt tải | Ngày đăng: 02/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỞ ĐẦU 2" border="0" />" border="0" /> Chương 1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MAC-LÊNIN. 1.1. Quan niệm truyền thống của các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. 3" border="0" />" border="0" /> 1.2. Quan niệm của K. Marx và F. Enghels. 6" border="0" />" border="0" /> 1.3. Chức năng kinh tế chính trị 8" border="0" />" border="0" /> Chương 2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ MAC-LÊNIN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN QUA VÀ HỆ QUẢ 2.1. Nghiên cứu các quan hệ sản xuất không toàn diện. 10" border="0" />" border="0" /> 2.2. Nhận thức hiện thực và vận dụng sáng tạo trong quá trình đổi mới (1986-nay). 13" border="0" />" border="0" /> 2.2.1.Tình hình kinh tế nước ta giai đoạn 1986-nay. 13" border="0" />" border="0" /> 2.2.2. Một số vấn đề cơ bản về phát triển nhận thức kinh tế học chính trị Mác-Lênin trong quá trình đổi mới 14" border="0" />" border="0" /> Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ VẬN DỤNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN . 3.1. Phương hướng chung. 16" border="0" />" border="0" /> 3.2. Các giải pháp chủ yếu. 17" border="0" />" border="0" /> KẾT LUẬN 19" border="0" />" border="0" />
Đăng nhập tài khoản