Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Năm học 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8

Người gửi: kandykhung
3193 lượt xem | 171 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
PHÒNG GIÁO DỤC CHÂUTHÀNH KỲ THI CHỌN HSG LỚP 8 VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010- 2011 Môn thi: Tiếng Anh Lớp: 8 Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) I/ LANGUAGE FOCUS : Part 1. Choose and circle the word (A, B, C, or D) that best completes each sentence: (4pts) [*]The weather is warm enough for us ________________ A. going out B. to going out C. go out D. to go out [*]Bell started ________________ with ways of transmitting speech. A. experiment B. experimenting C. to experimenting D. experimented [*]She is too _______________ to speak and laugh in front of other people. A. shy B. active C. humor D. interested [*]He finally _______________ the decision to go abroad. A. came up B. came C. came with D. came up with [*]The women sang the song _______________ A. beauty B. beautiful C. beautifully D. beautifuly
Đăng nhập tài khoản