Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Nguyên lý Thống kê Kinh tế

Người gửi: ununu
633 lượt xem | 1 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Nguyên lý Thống kê Kinh tế 1. Trình độ, hình thức đào tạo: Đại học và cao đẳng chính quy 2. Số đơn vị học trình: 3 tín chỉ. 3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 2 4. Phân bổ thời gian: 3 tín chỉ (45t) Giảng lý thuyết 35 tiết Thảo luận, làm bài tập tại lớp 10 tiết 5. Điều kiện tiên quyết - Các môn đã học: Kinh tế học, Lý thuyết xác suất và Thống kê toán. - Các môn học song hành: Nguyên lý kế toán 6. Mục tiêu của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững các vấn đề sau của khoa học Thống kê: - Khái niệm về đối tượng của Thống kê học áp dụng vào kinh tế; Các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của Thống kê học vận dụng vào kinh tế. - Vai trò của nghiên cứu thống kê trong quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô. - Quá trình nghiên cứu Thống kê trong kinh tế - Các phương pháp thống kê phổ biến áp dụng trong kinh tế
Đăng nhập tài khoản