Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Chủ đề hoạt động thang 2 THANH NIÊN VỚI LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG

Người gửi: namdp06
679 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
A-MỤC TIÊU: Sau hoạt động, học sinh cần: Nhận thức đúng đắn về lí tưởng cách mạng của Đảng ,của dân tôc “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng ,dân chủ,văn minh”.Xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần thực hiên lí tưởng cách mạng đó -Có hoài bão ,ước mơ ,có kế hoạch thực hiện để đạt ước mơ ,hoài bão đó -Tích cực chủ động trong rèn luyện ,phát triển năng lực cá nhân ,biết tự khẳng định,tự hoàn thiện mình B-NỘI DUNG HOAT ĐỘNG: -Tiét 1:Giao lưu với các đảng viên của trường -Tiết 2:Toạ dàm “Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới “
Đăng nhập tài khoản