Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Chiến lược của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2010-2015 nhóm 1 DHQTKD

Người gửi: khongten
536 lượt xem | 19 lượt tải | Ngày đăng: 19/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
MỤC LỤC *********Y*Y*Y********* A. LỜI NÓI ĐẦU 1" border="0" />" border="0" /> PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY 2" border="0" />" border="0" /> 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI. 2" border="0" />" border="0" /> 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3" border="0" />" border="0" /> 1.2. Triết lý kinh doanh. 5" border="0" />" border="0" /> 1.3. Tầm nhìn. 6" border="0" />" border="0" /> 1.4. Ngành nghề kinh doanh và tình hình công ty con. 6" border="0" />" border="0" /> 1.5. Thành tích đạt được. 6" border="0" />" border="0" /> 2. Kết quả hoạt động kinh doanh. 6" border="0" />" border="0" /> 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của HAGL từ năm 2006 đến quý 2 năm 2011. 7" border="0" />" border="0" /> 2.2. Vị thế của công ty so với các công ty khác trong cùng ngành. 7" border="0" />" border="0" /> 3. Chiến lược phát triển: 8" border="0" />" border="0" /> PHẦN II. 10" border="0" />" border="0" /> XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN HOÀNG ANH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2011- 2015. 10" border="0" />" border="0" /> 2.1 SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA TẬP ĐOÀN. 10" border="0" />" border="0" /> 2.1.1 Sứ mệnh. 10" border="0" />" border="0" /> 2.1.2 Mục tiêu. 10" border="0" />" border="0" /> 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH. 11" border="0" />" border="0" /> 2.2.1 Môi trường vĩ mô. 11" border="0" />" border="0" /> 2.2.1.1 Kinh tế. 11" border="0" />" border="0" /> 2.2.1.2 Chính trị - luật pháp. 14" border="0" />" border="0" /> 2.2.1.3 Công nghệ. 15" border="0" />" border="0" /> 2.2.1.4 Xã hội. 16" border="0" />" border="0" /> 2.2.1.5 Tự nhiên. 16" border="0" />" border="0" /> 2.2.2. Môi trường vi mô. 17" border="0" />" border="0" /> 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh. 17" border="0" />" border="0" /> 2.2.2.2 Khách hàng. 21" border="0" />" border="0" /> 2.2.2.3 Nguồn cung ứng vật liệu. 22" border="0" />" border="0" /> 2.2.2.4 Hàng thay thế. 23" border="0" />" border="0" /> 2.3 PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2011- 2015. 25" border="0" />" border="0" /> 2.3.1 Xây dựng phương án chiến lược. 25" border="0" />" border="0" /> 2.3.1.1. Phân tích SWOT. 25" border="0" />" border="0" /> 2.3.2. Phân tích các phương án chiến lược. 27" border="0" />" border="0" /> 2.3.2.1. Phân tích danh mục vốn đầu tư. 27" border="0" />" border="0" /> 2.3.3 Lựa chọn chiến lược cấp công ty giai đoạn 2011 – 2015. 30" border="0" />" border="0" /> 2.4. CHIẾN LƯỢC SBU VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG. 30" border="0" />" border="0" /> 2.4.1. Đồ gỗ. 30" border="0" />" border="0" /> 2.4.1.2. Chiến lược nghiên cứu và phát triển. 32" border="0" />" border="0" /> 2.4.2. Căn hộ cao cấp. 32" border="0" />" border="0" /> 2.4.2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung. 32" border="0" />" border="0" /> 2.4.2.2 Chiến lược phát triển cho giai đoạn cạnh tranh. 32" border="0" />" border="0" /> 2.4.3 Cao su. 33" border="0" />" border="0" /> 2.4.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung. 33" border="0" />" border="0" /> 2.4.3.2. Chiến lược cạnh tranh. 35" border="0" />" border="0" /> 2.4.3.3. Chiến lược sản phẩm 36" border="0" />" border="0" /> 2.4.3.4. Chiến lược nguồn nhân lực. 37" border="0" />" border="0" /> 2.4.3.5. Chiến lược Marketing. 39" border="0" />" border="0" /> 2.4.3.6. Chiến lược quản trị chi phí trong sản xuất và đầu tư. 42" border="0" />" border="0" /> C. KẾT LUẬN 43" border="0" />" border="0" /> TÀI LIỆU THAM KHẢO 44" border="0" />" border="0" /> Kể từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã tạo ra những chuyển biến lớn trong nền kinh tế-xã hội. Các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung khi chuyển sang hoạt động trong cơ chế mới đã có những thay đổi về cơ cấu, sự đoàn kết và tự lực phấn đấu để hòa nhập vào thi trường để tận dụng nhiều cơ hội tốt thuận lợi cho kinh doanh. Bên cạnh đó cũng đã gặp không ít những khó khăn thử thách do tư duy bao cấp thiếu kinh nghiệm quản lý trình độ nhân công và chiến lược chưa được chú trọng làm cho cạnh tranh gay gắt sự phát triển khó khăn và yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển tư duy đổi mới và học hỏi từ bên ngoài. Một trong những vấn đề đang được các Doanh nghiệp quan tâm nhất là lựa chọn chiến lược phát triển hợp lý cho sự phát triển dài hạn và bền vững của công ty. Bởi vì khi có chiến lược thì công ty sẽ định hướng được con đường mình phát triển thông qua phân tích, chọn lựa sản phẩm đầu tư hợp lý thì mới tăng được khối lượng sản phẩm tiêu thụ, thực hiện được quá trình tái sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Từ nhận thức trên, nhóm tôi chọn đề tài “Chiến lược của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2010-2015“ cho tiểu luận Quản Trị Chiến Lược của mình. bài viết được làm với những số liệu mới .tài liệu bao gồm slide và Word
Đăng nhập tài khoản