Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Bài giảng Quy hoạch tuyến tính

Người gửi: khongten
121 lượt xem | 2 lượt tải | Ngày đăng: 08/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
<h style="3">Tên đề tài : Bài giảng Quy hoạch tuyến tính</h> Bài toán vận tải Ta gọi vectơ Cần vận chuyển hàng hoá từ m kho (điểm phát) Pi, i=1,2, ,m đến n nơi tiêu thụ (điểm thu) Tj, j=1,2, ,n. Lượng hàng có ở mỗi kho Pi là ai, i=1,2, ,m. Lượng hàng cần ở mỗi nơi tiêu thụ Tj là bj, j=1,2, ,n. Chi phí vận chuyển 1 đơn vị hàng từ kho Pi đến nơi tiêu thụ Tj là cij, i=1,2, m, j=1,2, ,n. Cho biết tổng lượng hàng ở các kho bằng tổng lượng hàng cần tiêu thụ. Hãy lập kế hoạch vận chuyển hàng hoá sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất và đảm bảo yêu cầu thu phát. Gọi xij là lượng hàng cần vận chuyển từ điểm phát Pi đến điểm thu Tj, xij  0. Tổng chi phí vận chuyển là: f = c11x11 + c12x12 + + cmnxmn hay f = cijxij Lượng hàng vận chuyển đi từ kho Pi, i=1,2, ,m: xi1 + xi2 + + xin = ai hay xij = ai , i=1,2, ,m. Lượng hàng vận chuyển đến nơi tiêu thụ Tj, j=1,2, ,n: x1j + x2j + + xmj = bj hay xij = bj , j=1,2, ,n. Do lượng hàng phát ra bằng lượng hàng thu vào nên ta có: ai = bj , i=1,2, ,m, j=1,2, ,n
Đăng nhập tài khoản