Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

53 chủ để Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Người gửi: kandykhung
1271 lượt xem | 84 lượt tải | Ngày đăng: 07/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
53 chủ để Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản VN (bao gồm bài làm) TỰ LUẬN Chủ đề 1: Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động đến sự chuyển biến về xã hội, các giai cấp và mâu thuẫn của xã hội Việt Nam như thế nào? Chủ đề 2: Tại sao trong quá trình đi tìm đường cứu nước (1911 - 1920) Nguyễn Ái Quốc đã chọn con đường cách mạng vô sản? Chủ đề 3: Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc. Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 4: Trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam được nêu lên trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 02/1930. Chủ đề 5: Trình bày nội dung cơ bản của bản Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương. Chủ đề 6: Trình bày sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng thể hiện trong Nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 6 (11/1939), 7 (11/1940), 8 (5/1941). Chủ đề 7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" ngày 12/03/1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Chủ đề 8: Phân tích ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Chủ đề 9: Phân tích hoàn cảnh lịch sử của cách mạng nước ta sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công và nội dung cơ bản của Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” ngày 25/11/1945 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Chủ đề 10: Phân tích những kinh nghiệm lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng trong giai đoạn 1945 - 1946 . Chủ đề 11: Trình bày quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng Cộng sản Đông Dương khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (12/1946 ). Chủ đề 12: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (02/1951) thông qua. Chủ đề 13: Phân tích chủ trương đấu tranh ngoại giao, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ của Đảng và Chính phủ ta vào năm 1954. Chủ đề 14: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954). Chủ đề 15: Quá trình hình thành, nội dung và ý nghĩa của đường lối cách mạng Việt Nam sau tháng 7/1954 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) thông qua. Chủ đề 16: Trình bày nội dung cơ bản về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc do Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng ( 9/1960) đề ra. Chủ đề 17: Quá trình hình thành nội dung và ý nghĩa của đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do Hội nghị lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/965) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng vạch ra. Chủ đề 18: Phân tích chủ trương và ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh ngoại giao ký Hiệp định Pa-ri ngày 27/1/1973 của Đảng. Chủ đề 19: Trình bày thành quả của sự nghiệp xây dựng miền Bắc trong thời kỳ 1954 - 1975 và vai trò của miền Bắc đối với thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Chủ đề 20: Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chủ đề 21: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi cả nước do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976) đề ra và hiệu quả của đường lối đó. Chủ đề 22: Phân tích cơ sở hoạch định và nội dung đường lối đổi mới vào năm 1986 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 23:Những thành tựu, hạn chế và những bài học lịch sử của 20 năm đổi mới. Chủ đề 24: Trình bày bài học kinh nghiệm về việc nắm vững và kết hợp đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ khi có sự lãnh đạo của Đảng. Chủ đề 25: Phân tích chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất. Chủ đề 26: Trình bày bài học kinh nghiệm về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chủ đề 27: Trình bày những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và mang tầm vóc thời đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 28: Phân tích đường lối công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối đó. Chủ đề 29: Phân tích nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Chủ đề 30: Phân tích đặc điểm, hình thức của cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp. Đánh giá sự thực hiện cơ chế đó ở nước ta. Chủ đề 31: Phân tích sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kì đổi mới. Chủ đề 32: Phân tích mục tiêu và quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ đề 33: Phân tích những chủ trương của Đảng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ đề 34: Đánh giá sự thực hiện đường lối chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chủ đề 35: Phân tích cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta. Chủ đề 36: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới. Chủ đề 37: Phân tích quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Chủ đề 38: Phân tích mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Chủ đề 39: Phân tích mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Chủ đề 40: Phân tích mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. Chủ đề 41: Đánh giá sự thực hiện đường lối xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta thời kỳ đổi mới. Chủ đề 42: Phân tích quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nền văn hóa của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối đó. Chủ đề 43: Phân tích quá trình đổi mới tư duy của Đảng về xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới. Chủ đề 44: Phân tích quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng nền văn hóa thời kỳ đổi mới. Chủ đề 45: Phân tích chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối đó. Chủ đề 46: Phân tích quá trình đổi mới nhận thức và quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới. Chủ đề 47: Phân tích chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới. Chủ đề 48: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ 1975 - 1986. Chủ đề 49: Trình bày những thành tựu và hạn chế trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ trước đổi mới Chủ đề 50: Phân tích hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng thời kỳ đổi mới. Chủ đề 51: Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng thời kỳ đổi mới Chủ đề 52: Phân tích nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế của Đảng thời kỳ đổi mới. Chủ đề 53: Phân tích thành tựu, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới.
Đăng nhập tài khoản