Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Chiến lược phát triển của Công ty cao su Đồng Phú đến năm 2015

Người gửi: khongten
264 lượt xem | 18 lượt tải | Ngày đăng: 12/09/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Chiến lược được hiểu như là tổng thể các quyết định, các hành động liên quan tới việc lựa chọn các phương tiện và phân bổ nguồn lực nhằm đạt được một mục tiêu dài hạn của tổ chức. Theo Michael Porter, “có chiến lược rõ ràng, đó là một nhu cầu thúc bách khi chúng ta bước vào thế kỷ 21”1 Cụ thể, quá trình quản trị chiến lược giúp các doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình, giúp các nhà lãnh đạo, các quản trị viên xem xét và xác định xem doanh nghiệp đi theo hướng nào và khi nào đạt tới mục tiêu. Nhờ có quản trị chiến lược, doanh nghiệp sẽ gắn các quyết định ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn. Do vậy, các quyết định sẽ sát với tình hình thực tế hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, thực tiễn cho thấy rằng các doanh nghiệp nào vận dụng quản trị chiến lược tốt thì đạt được kết quả tốt hơn kết quả họ đạt được trước đó và các kết quả của các doanh nghiệp không vận dụng quản trị chiến lược. Quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta trong những năm qua đã đem lại các kết quả khả quan, tốc độ tăng trường bình quân hàng năm đạt trên 7%, kim ngạch xuất khẩu gia tăng từng năm. Thu nhập và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.
Đăng nhập tài khoản