Bạn đang đọc 10 trang đầu của tài liệu. Vui lòng đăng nhập để đọc toàn bộ.

Bài tập Mác k36: Lý luận về sức lao động hàng hóa của C.Mác với thị trường sức lao động hàng hóa ở V

Người gửi: nguyenduyy
1378 lượt xem | 34 lượt tải | Ngày đăng: 05/11/2012
Bình luận qua Facebook | RingRing
Trích dẫn nội dung
Trong toàn bộ lí luận kinh tế của C.Mác, xuất phát điểm đầu tiên đó là từ học thuyết giá trị. Trên nền tảng học thuyết này, C.Mác đã xây dựng nên học thuyết về giá trị thặng dư với một vị trí “hòn đá tảng” trong lí luận. Ở đây, ông đã nhìn nhận ra rằng, trong chế độ tư bản chủ nghĩa, để có được giá trị thặng dư, nhà tư bản phải tìm ra một loại hàng hóa mà giá trị sử dụng của nó có thuộc tính là nguồn gốc sinh ra giá trị. Sức lao động của con người chính là hàng hóa mà nhà tư bản đã tìm ra. Không chỉ ở các nước mà ở Việt Nam, khi nền kinh tế đang trên con đường hội nhập, chuyển sang nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu về hàng hóa sức lao động là một việc làm có ý nghĩa trong việc xây dựng thị trường lao động hiện nay. Xuất phát từ vấn đề trên, em xin chọn đề tài nghiên cứu về “phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam trên cơ sở của lí luận của C.Mác”.Để làm rõ hơn vai trò của lí luận đối với thực tiễn Việt Nam. Trong bài viết, do lượng kiến thức có hạn, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô, để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !!! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 NỘI DUNG . . 1 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN SỨC LAO ĐỘNG HÀNG HÓA CỦA C.MÁC 1.Sức lao động và điều kiện biến sức lao động thành hàng hóa .1 2.Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động . .2 II. LÝ LUẬN VỀ HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG CỦA C.MÁC VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Thị trường lao động . .3 2. Thực trạng thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay . .4 3. Vận dụng lí luận hàng hóa của C.Mác vào phát triển thị trường lao động Việt Nam hiện nay . 5 PHẦN KẾT BÀI .8
Đăng nhập tài khoản